ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – Εργασίες Συντήρησης Οδού Κώμης – Λιλικά

Στοιχεία Προκήρυξης