ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΜΕΔ) – Kατασκευή προσβάσεων πεζών

Στοιχεία Προκήρυξης