ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΜΗΜΕΔ) – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης