ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΙΟΥ.

Στοιχεία Προκήρυξης