ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 17502/2014)

Αναφορικά με την υπ΄αριθμ. 17502/2014 διακήρυξη σας γνωστοποιούμε ότι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο « Προμήθεια ειδικού Ραδιοδικτύου Δήμου Χίου» μετατίθεται για τις 13/05/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Χίου αντί για τις 05/05/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Χίου 1ος Όροφος την Τρίτη 13 / 05 /2014 και από ώρα 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού.

Η προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην διακήρυξη 17502/2014.

Όλα τα τεύχη δημοπράτησης διατίθεται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου ή από το διαδίκτυο στην διεύθυνση www.chioscity.gr (προκηρύξεις).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Χίου, Κανάρη 18, τηλ.:22713 51702-713 Αρμόδιος Υπάλληλος Φαφαλιός Α. και για τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Ραδιοδικτύου στο τηλ.:22713 50000

Αρμόδιος Υπάλληλος Δεληγιάννης Ι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

Πολύδωρος Λαμπρινούδης