Ανακοίνωση ΝΠΔΔ Δήμου Χίου για την κλήρωση ανάδειξης μελών Επιτροπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών:

Α) Επιτροπής Παραλαβής των έργων άνω των 5.896,41

Β) Επιτροπή Παραλαβής έργων κάτω των 5.896,41€

Γ) Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Μεταφορών Π.Δ28/80

Δ) Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών

Ε) Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθειών

ΣΤ) Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. ………… του άρθρου ………………. του Ν. ……………………..

Γνωστοποιούμε ότι το ΝΠΔΔ την Παρασκευή 20-1-2012 , ώρα 11.00 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις εξής Επιτροπές:

Α) Επιτροπής Παραλαβής των έργων άνω των 5.896,41

Β) Επιτροπή Παραλαβής έργων κάτω των 5.896,41€

Γ) Επιτροπή Παραλαβής Εργασιών και Μεταφορών Π.Δ28/80

Δ) Επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασιών

Ε) Επιτροπή Αξιολόγησης Προμηθειών

ΣΤ) Επιτροπή Οριστικής Παραλαβής Προμηθειών

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Χίου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του (www. chioscity.gr)

Η Διευθύντρια

Ψύλλου Ειρήνη