Ανακοίνωση για τα περίπτερα

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει όσους λειτουργούν περίπτερα ότι ι πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των διαφόρων αντικειμένων, οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να ζητούν με αίτηση και να λαμβάνουν τις απαιτούμενες άδειες από το Δήμο.
Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο όσον αφορά στην κατάληψη του χώρου, όσο και στα τοποθετημένα σε αυτόν λειτουργικά στοιχεία εξοπλισμού, ισχύουν μέχρι την
31η Δεκεμβρίου του έτους που εκδόθηκαν.
Η αίτηση θα υποβάλλεται στην Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Εσόδων.
Στην αίτηση που θα υποβάλλεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου δηλ. το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχείρησης, θα επισυνάπτονται:
1.Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας.
2.Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και η χρονική διάρκεια για την οποία. αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
3.Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος με τα λειτουργικά του στοιχεία υπογεγραμμένο από τον ενδιαφερόμενο.
4.Υπεύθυνη Δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του ισχύοντος «Κανονισμού Χρήσης Κοινόχρηστων χώρων Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 295/2013».
5.Δημοτική Ενημερότητα από το ταμείο του Δήμου Χίου Διευκρινίζεται πως προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου από τον δήμο είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και την καταβολή του ετήσιου τέλους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του Δήμου ,διεύθυνση Κανάρη 18 ΤΚ 82131 Χίος και στα τηλέφωνα 2271351733 κα Στέλλα Σμυρναίου,2271,51732 κα Αντωνία Πουπάλου και 2271351735 κα Αικατερίνη Στάμπα.