ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοινώνεται ο κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Βάση της Πυροσβεστικής Διάταξης 1 /2018 του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου, αναφέρεται ρητά:

1. Από 16/04/2018 έως και 31/10/2018 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιασδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2. Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9Α / 2005 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β’ 1554).
3. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης, διαδικασίας που προβλέπεται για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής.
4. Μετά από σχετική άδεια των Π.Υ. η καύση θα γίνεται αυστηρά τις πρωινές ώρες έως 10.00 και με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).