Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Δασκάλων