ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3 /2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ