Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2016 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της δράσης: “Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”

Στοιχεία Προκήρυξης