ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Τ.Μ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης