ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2023

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟY