ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ 2023-2024