Ανάρτηση προσκλήσεων για την κατάρτιση καταλόγων μελετητών και εργοληπτών δημοσίων έργων έτους 2018

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου (www.chioscity.gr) αναρτήθηκαν οι προσκλήσεις για την κατάρτιση των καταλόγων μελετητών και εργοληπτών δημοσίων έργων που θα συμμετέχουν στις Δημόσιες Ηλεκτρονικές Κληρώσεις για την απευθείας ανάθεση έργων και μελετών κατά το έτος 2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 § 5 & 6 του Ν. 4412/2016. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 2η Μαρτίου 2018. Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ