Αναβάθμιση υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας – φάση β

Στοιχεία Προκήρυξης