Αναβολή και Μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015

Βάσει της 28220/7-8-2015 Διακήρυξης Δημάρχου, θα πραγματοποιείτο πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015, στις 27/8/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 στο Κεντρικό Δημαρχείο του Δήμου Χίου.
Λόγω προβλήματος της εφημερίδας δεν έγινε η δημοσίευση στη συμφωνημένη ημερομηνία με αποτέλεσμα να μην τηρείται το νόμιμο διάστημα της δημοσίευσης Περίληψης διακήρυξης.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με την υπ’ αριθμ. 504/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα μετατεθεί η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η μετάθεση του χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια θα γίνει χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 03/09/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30. Θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες δημοσιεύσεις (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, Εφημερίδες κ.α.).

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση προκύψει.

Ο Γενικός Γραμματέας Δ. Χίου

Αντώνιος Μήλιας