Αντικατάσταση λαμπτήρων ΔΕ Αμανής από 01-03-2019 έως 31-03-2020

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

10/04/2019
και ώρα: έως 12:00

Προυπολογισμός:

9.828,00 ευρώ