Ανύψωση προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για εργασίες συντήρησης ψηλών δένδρων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/03/2018
και ώρα: έως 10:00 π.μ.

Προυπολογισμός:

5.997,13 ευρώ