Ανύψωση προσωπικού Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για εργασίες συντήρησης ψηλών δένδρων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/11/2019

Προυπολογισμός:

1.965,60 €