Απάντηση σε Λ.Α.Σ. σχετικά με τα τροφεία των παιδικών σταθμών

Σύμφωνα με την Π1Β ΟΙΚ 3217/3-8-2000 Υπουργική Απόφαση , ΦΕΚ 974/7-8-2000 καθίσταται υποχρεωτική η επιβολή τροφείων σε όλους τους κρατικούς παιδικούς σταθμούς της χώρας.

Το ποσό που έχει οριστεί είναι 50 € σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2008, ( Α.Δ.Σ 9/14-2008) και ισχύει ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας που φιλοξενούνται. ( Α.Δ.Σ 22/15-5-2009 ) .

Ο Δήμος Χίου, λαμβάνοντας υπόψιν τις τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες και σε συνεννόηση με το Νομικό Πρόσωπο , με την σύσταση του νέου προϋπολογισμού θα φροντίσει στην περαιτέρω μείωση των τροφείων, ενώ θα διασφαλίσει την μη επιβολή προσαυξήσεων σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής .

Από το γραφείο τύπου