Απαραίτητα δικαιολογητικά για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου

Σας ενημερώνουμε ότι αν ενδιαφέρεστε για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2012, θα πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου, (Δημοκρατίας 2), μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι την 31η Μαρτίου 2012.

Στην αίτηση πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρετε τον χώρο, το είδος (τραπεζοκαθίσματα, σκιάδια, εμπορεύματα κλπ) και τη χρονική περίοδο.

Τα δικαιολογητικά είναι:

1. Άδεια λειτουργίας καταστήματος

2. Φωτοτυπία τελευταίας άδειας κοινόχρηστου χώρου που έχει χορηγηθεί

3. Ταμειακή απόδειξη με τον ΑΦΜ της επιχείρησης

4. Τοπογραφική Αποτύπωση του χώρου.

5. Δημοτική Ενημερότητα. (Θα πρέπει να εξοφληθούν οφειλές προηγούμενων ετών).