ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆

Στοιχεία Προκήρυξης