Απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση Δημοτικών κτιρίων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

23/04/2021

Προυπολογισμός:

10.000,00 ευρώ