Απεντόμωση, μυοκτονία και απολύμανση Δημοτικών κτιρίων

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/09/2016
και ώρα: έως τις 11:30 π.μ.

Προυπολογισμός:

7.998,12 €