Απόφαση 106/2017 Δημάρχου Χίου – ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ