Απόφαση 122/2017 Δημάρχου Χίου – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.