Απολογιστικά στοιχεία Δήμου Χίου – Φεβρουάριος 2020