Απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Χίου μηνός Ιουνίου 2020