ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013