Αποστολή απολογισμού εσόδων – εξόδων για τον μήνα Μάιο 2023