ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΧΙΟΥ & 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης