ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. ΣΟΧ 2/2021