ΑΠΡΙΛΙΟΣ Ανακεφαλαίωση Απολογιστικού Πίνακα Εσόδων