Δ.Λ.Τ. – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης