Δελτίο Τύπου – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Σε συνέχεια της υπ’αριθ.πρωτ.42613/27.02.2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας στο Δήμο Χίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και λόγω μη κάλυψης του απαιτούμενου αριθμού προσληφθέντων ανακοινώνουμε την δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών αιτήσεων για τις παρακάτω ειδικότητες:

     1.ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2.ΥΕ Προφυλάκων (νυχτοφυλάκων)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2.Βεβαίωση οφθαλμιάτρου που αποδεικνύει την φυσική καταλληλόλητα για την άσκηση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την υποβάλλουν, είτε ηλεκτρονικά   στη      διεύθυνση        ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( protokollo@chios.gov.gr) είτε με φυσική παρουσία στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022.Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμέτοχης που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή.

.

Ο Δήμαρχος Χίου

Σταμάτιος Κάρμαντζης