Δελτίο Τύπου από το Γραφείο του Δημάρχου Χίου

ΠΡΟΣ

1) κ. Φίλιππο Σαχινίδη,

Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.

2) κ. Τάσο Γιαννίτση,

Υπουργό Εσωτερικών και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

3)Κ.Ε.Δ.Ε.,Υπόψιν Προέδρου,κ.Ασκούνη

4)Π.Ε.Δ. Βορείου Αιγαίου

Κύριοι Υπουργοί

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου συστήθηκε πρόσφατα και λειτουργεί ως καθολικός διάδοχος του παλαιού «Λιμενικού Ταμείου Χίου»,

το οποίο ήταν Ν.Π.Δ.Δ. Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 11 ν. 2469/1997 τα διαθέσιμα κεφάλαια των Ν.Π.Δ.Δ. και των Α.Φ ( ασφαλιστικών φορέων ) συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο αυτών, το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο νόμο μπορεί να τα επενδύει σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκάστοτε επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τακτικών δαπανών των ΝΠΔΔ και των ασφαλιστικών φορέων, όπως προβλέπει το εδάφιο ζ του άρθ. 15 του ίδιου νόμου.

Με απόφαση Τράπεζας της Ελλάδος και του Υπουργού Οικονομικών το σύνολο των διαθεσίμων κεφαλαίων, που είχε κατατεθεί από το «Λιμενικό Ταμείο Χίου» στην Τράπεζα της Ελλάδος μετετράπη μέσα στο 2012 σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς τη βούληση του, εν αγνοία του και πλήττοντας την ταμειακή του επάρκεια, για την κάλυψη ακόμη και των τακτικών δαπανών του, πόσο μάλλον των έργων που είχε σε εξέλιξη, σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στο εδ. ζ του αρθ. 15 ν . 2469/1997, αφού ακολούθησε το «κούρεμα» στα πλαίσια της Αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Χρέους. Έτσι όχι μόνο υποτιμήθηκαν, αλλά η τρέχουσα αξία του ενεργητικού του κεφαλαίου, που αντιστοιχεί στη μερίδα τους στο Κοινό Κεφάλαιο ανέρχεται μετά τις 12.3.2012 στο 30% του αρχικού κεφαλαίου. Από 662.270,34 Ευρώ, που ήταν στις 9.3.2012 μειώθηκε στις 12.3.2012 στο ποσό των 202.526,54 Ευρώ. Δηλαδή συνολικά υπέστησαν μείωση της τάξης του 70%.

Με τον τρόπο αυτό η λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου τίθεται υπό αίρεση, αφού τα χρήματα που απέμειναν δεν φτάνουν ούτε για την μισθοδοσία των υπαλλήλων, αλλά ούτε για την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων στους λιμένες του Δήμου Χίου.

Κύριοι Υπουργοί

Γνωρίζετε πολύ καλά την δεινή οικονομική θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι της Χώρα, λόγω της μη διάθεσης πόρων και, ως εκ τούτου, την αδυναμία τους να προσφέρουν στους πολίτες ακόμη και βασικές υπηρεσίες. Το «κούρεμα» των διαθεσίμων κεφαλαίων μας αποτελεί την χαριστική βολή σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης των περιοχών μας. Για του λόγους αυτούς και θεωρώντας ότι κατανοείτε την δύσκολη κατάσταση, στην οποία έχουμε περιέλθει, παρακαλώ να μεριμνήσετε για την εξαίρεση των διαθεσίμων κεφαλαίων των Δήμων και των νομικών τους προσώπων από την διαδικασία του «κουρέματος» για την Αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους, ώστε οι δικαιούχοι να μην χάσουν τα χρήματά τους.

Ο Δήμαρχος Χίου

Λαμπρινούδης Πολύδωρος