ΔΤ προσλήψεις διμήνης διάρκειας για εποχιακές ανάγκες καθαριότητας

Ο Δήμος Χίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 289/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΞ98ΩΗΝ-ΕΥΞ) που εγκρίθηκε με την αριθ.31760/13-05-2015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, θα προβεί στην πρόσληψη είκοσι δύο (22) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, για την κάλυψη επειγουσών και εποχιακών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας.
Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2, Γραφείο 2) από Πέμπτη 14/05/2015 έως και Δευτέρα 18/05/2015.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. Αρμόδιοι υπάλληλοι κα. Ασπρούλη Ματρώνα και κα. Χαβιάρα Θεοδώρα, διεύθυνση Δημοκρατίας 6, τηλέφωνα: 2271350817 και 2271350821.

Από το Γραφείο Τύπου