Δελτίο Τύπου Δήμου Χίου – Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών έτους 2016

Ξεκίνησαν στα ΚΕΠ οι αιτήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών έτους 2016.
Σημειώνεται, ότι οι δικαιούχοι είναι οι οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.700,00€. Συνεπώς δικαιούχοι δεν είναι άγαμοι. Για τις περιπτώσεις των μονογονεϊκών οικογενειών πρέπει να προσκομίζεται επιπλέον και αποδεικτικό για την επιμέλεια των παιδιών.
Επίσης πρέπει οι αιτούντες να έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2011-2012-2013-2014 και 2015. Σε αντίθετη περίπτωση να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για σχετική τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 2271350888 και 2271350090.