ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού.

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 309/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:Ω8ΘΣΩΗΝ-ΡΣΓ), που εγκρίθηκε με την αριθ. 28597/16-05-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: 6Θ92ΟΡ1Ι-ΚΩ2), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού δέκα εννέα(19) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Φυλάκων (πυροπροστασίας)
12
ΥΕ Νυκτοφυλάκων (πυροπροστασίας)
6
ΔΕ Οδηγός Βυτιοφόρου Οχήματος
1
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
Για τον κλάδο ΥΕ Γενικών Καθηκόντων, (Φυλάκων), δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα, (άρθρο 5 παρ.2 του Ν.2527/1997). Θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.
Για τον κλάδο ΔΕ Οδηγών Βυτιοφόρου απαιτούνται:
Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ (C) κατηγορίας.
Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας ή απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση των παραπάνω αδειών οδήγησης αυτοκινήτου.
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 12 Ιουνίου 2017 έως και 16 Ιουνίου2017.