ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Νέα ρύθμιση οφειλών βάση του Ν.5036/2023 –
Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου ενημερώνει πως σύμφωνα με το
άρθρο 90 του νέου νόμου 5036/2023 οι οφειλές προς τους δήμους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1/11/2021 και έως την 1/2/2023 μπορούν να ρυθμιστούν σε τριάντα έξι (36) ή εβδομήντα δύο (72) δόσεις. Η υποβολή αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση έχει ήδη ξεκινήσει.
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε τριάντα (30) ευρώ. Εξαιρούνται
από τη ρύθμιση όσες οφειλές δεν μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση
τμηματικής καταβολής ή η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους.
Σε περίπτωση ένταξης στη νέα ρύθμιση ισχύουν τα ευεργετήματα της χορήγησης
αποδεικτικού ενημερότητας και η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί
των οφειλών που ρυθμίζονται. Αναβιώνουν οι ρυθμίσεις των ευνοϊκών νόμων 4611/2019
και 4764/2020 (100 δόσεων). Η αναβίωση επιφέρει όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων
αυτών όπως ίσχυαν πριν την απώλεια τους και όπως ισχύουν για την κάθε νομοθετική
ρύθμιση.
Οι αιτήσεις των οφειλετών για υπαγωγή στις ρυθμίσεις υποβάλλονται στην αρμόδια
Οικονομική Υπηρεσία στο Τμήμα Ταμείου Δ.Χίου από την έναρξη ισχύος του νόμου
(28/3/2023) και μέχρι τις 30/6/2023. Οι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protokollo@chios.gov.gr ή δια ζώσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους υπαλλήλους της Ταμειακή Υπηρεσίας (τηλ.22713-51740 και 741).