Δελτίο Τύπου για τα Οικονομικά του Δήμου

Σας παραθέτουμε την συγκεντρωτική εικόνα εσόδων-εξόδων του Δήμου μας, για το διάστημα από 01/01/14 έως 31/07/14  στον παρακάτω πίνακα:

      ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ(1/1/2014-31/7/2014)

           ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

Γενικός λογαριασμός

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύν.Εισπράξεων

Σύν.Πληρωμών

Ταμειακό Υπόλοιπο(έως 31/07/2014)

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.186.646,36€

10.309.039,92€

10.865.611,97€

630.074,31€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

406.197,71€

382.382,38€

305.626,17€

482.953,92€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

3.756.751,28€

2.848.174,15€

2.979.763,11€

3.625.162,32€

ΣΥΝΟΛΟ

5.349.595,35€

13.539.596,45€

14.151.001,25€

4.738.190,55€

Από το γραφείο τύπου