Δελτίο Τύπου για την πρόσληψη ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού.

Χίος: 10/06/2013

Αριθ. πρωτ.30385

Ο Δήμος Χίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 242/2013 απόφαση του Δ.Σ, που εγκρίθηκε με την αριθ. 25267/1199/04-06-2013 απόφαση του Γ Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με δίμηνη σύμβαση για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 

(Πυροπροστασίας)

12

ΥΕ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

(Πυροπροστασίας)

8

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση :Δημοκρατίας 2 τηλ: 22713-50809 και 22713-50825) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από Τρίτη 11 Ιουνίου 2013 έως και Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ