Δελτίο Τύπου για το Κ.Ε.Κ. Όμηρος

Αναφερόμενοι σε σχετικά δημοσιεύματα που υπάρχουν στα τοπικά Μ.Μ.Ε., έπειτα από επιστολή των εργαζομένων στα Κ.Ε.Κ. Όμηρος, επισημαίνουμε τα εξής:

Αρμόδια και υπεύθυνη για τη λειτουργία του Κ.Ε.Κ. Όμηρος είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα συγκληθεί τις επόμενες μέρες για να αποφασίσει σχετικά με τη λειτουργία του Κ.Ε.Κ.

Επί τη ευκαιρία όμως σας αναφέρουμε ότι ο Δήμος Χίου κατέβαλλε αρκετές προσπάθειες για την ομαλή λειτουργία του και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισε να εγκρίνει την μερική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του για να μπορέσει να λειτουργήσει έως ότου μπορέσει να ανακάμψει οικονομικά με δράσεις και προγράμματα τα οποία έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει.

Κατόπιν των ανωτέρω αλλά και σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Χίου, Τμήμα Εμπορίου με α.π.:597 προς το Κ.Ε.Κ. Όμηρος, αναφέρει ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για να μπορέσει να λειτουργήσει το Κ.Ε.Κ., θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 468.279,61€, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να προχωρήσει στη λύση της εταιρείας, δεδομένου ότι έχει πάνω από τρεις ζημιογόνες χρήσεις.

Από το γραφείο τύπου