Δελτίο Τύπου – Κλείσιμο οδών Σκαραμαγκά, Μαυρογορδάτων

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικού και προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες του έρ-γου: «Ενίσχυση εναέριου Δικτύου χαμηλής τάσης στον Υ/Σ 17 Χίου», σας επιτρέπουμε να διακό-ψετε την κυκλοφορία ως κάτωθι:
Α. Την Τρίτη 30/5/2017 από τις 08:00 έως τις 13:00 στην οδό Σκαραμαγκά.
Β. Την Τρίτη 30/5/2017 από τις 11:00 έως τις 15:30 στην οδό Μαυρογορδάτων.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων και περίοικων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των διερχόμενων οχημάτων.
Είμαστε στη διάθεση σας για πληροφορίες-διευκρινήσεις .