Ορθή Επανάληψη – Δελτίο Τύπου για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού

Ο Δήμος Χίου με την υπ’ αριθ. 274/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΩΠΖΣΩΗΝ-12Τ), που εγκρίθηκε με την αριθ. 31254/13-05-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΩΧΞΟΡ1Ι-ΖΝΤ), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την φύλαξη των πυροφυλακίων του νησιού, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΥΕ Φυλάκων (πυροπροστασίας) 13
ΥΕ Νυκτοφυλάκων (πυροπροστασίας) 7

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και να προσκομίσουν βεβαίωση οφθαλμιάτρου για την ικανότητα όρασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Χίου (Δ/νση: Δημοκρατίας 2 τηλ:2271350809 και 2271350823) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 30 Ιουνίου 2015 έως και 03 Ιουλίου 2015.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου