ΔΤ Πλημμυρικά Φαινόμενα για Πρώτη Κατοικία

Ο Δήμος Χίου, έπειτα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν ξημερώματα του Σαββάτου το νησί μας, καλεί τους δημότες που έχουν υποστεί ζημιές σε χώρους πρώτης κατοικίας, να προσέρχονται στα κατά τόπον ΚΕΠ προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα για την καταγραφή των ζημιών.
Οι αιτήσεις των ανωτέρω θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα τους χορηγηθεί. Θα κατατίθενται στο Κεντρικό Δημαρχείο (οδό Δημοκρατίας 2), στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και στα κατά τόπους ΚΕΠ, απ’ όπου θα διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή καταγραφής ζημιών, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος.
Προς διευκόλυνση των αιτούντων γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Φωτοτυπία Α.Δ.Τ
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (όπου θα αναφέρονται οι ζημιές)
3. Ε1, Ε9 και Εκκαθαριστικό 2015, ή μισθωτήριο συμβόλαιο (σε περίπτωση ενοικίασης)
4. Βεβαίωση Πυροσβεστικής (από το βιβλίο συμβάντων)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22713 50055 (κα. Κωστάλα Δέσποινα).

Από το Γραφείο Τύπου