ΔΕΥΑNΧ – Ημερήσια διάταξη για τη συνεδρίαση της 3-9-2015