Διαγωνισμός για την προμήθεια με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

30/03/2020
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

470.141,10 €