Διακήρυξη Δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτων

Στοιχεία Προκήρυξης